பண்ணும் பரதமும்

நடன அரங்கு

மனித வரலாற்றிலே கலைகள் ஒரு முக்கியமான இடத்தினை வகித்துள்ளமையும், அவை மக்கள் வாழ்வினை வழம்படுத்தியும் செம்மைப்படுத்தியும் வந்துள்ளன. ஆதி காலந் தொட்டு தமிழர்…

பாவங்கள் பேசும் பரத நாட்டியக் கலை

பரத நாட்டியம் தென்னிந்தியாவுக்குரிய, சிறப்பாகத் தமிழ்நாட்டுக்குரிய நடனமாகும். இது மிகத் தொன்மைவாய்ந்ததும், இந்தியாவிலும், இலங்கையிலும், மற்றும் புலம்பெயர் தேசங்களிலும் பிரபலமானதுமாகும். பரத முனிவரால்…

சமபாதத்தில் உறைந்து விட்ட இந்திய நடனங்கள்

இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கும் மேல் பழமையும் நீட்சியும் கொண்ட ஒரு மரபு, இடைப்பட்ட காலனிய ஆதிக்கத்தின் கீழ் மறக்கப் பட்டாலும், பின்னர் எழுந்த தேசிய…

12