மரண அறிவித்தல்கள்

பிறந்த இடம்: அனலைதீவு

வாழ்ந்தது: கனடா

விண்ணில்: 10 Dec,2019

பிறந்த இடம்: அனலைதீவு

வாழ்ந்தது: கம்பஹா, கனடா

விண்ணில்: 01 Jan,1970

பிறந்த இடம்: அனலைதீவு

வாழ்ந்தது: கனடா

விண்ணில்: 01 Jan,1970

ஆவணத் தொகுப்புக்கள்

சாட்டி மாதா வரலாறு