வெறும் 1 நிமிடத்தில் மஞ்சள் கறை பிடித்த பற்களை வெள்ளையாக்கிவிடலாம்

பற்களில் உள்ள மஞ்சள் கறையை போக்க நாமும் பல் மருத்துவரையும், நாமும் பல முயற்சிகளை எடுத்திருப்போம் ஆனால் எதுவும் பலன் அளித்திருக்காது . ஆனால் ENO மட்டுமே வைத்து பற்களில் உள்ள கறையை எளிதாக போக்கலாம். ஆதார பூர்வமான உண்மை.

வெறும் 1 நிமிடத்தில் ENO வை வைத்து மஞ்சள் கறை பிடித்த பற்களை வெள்ளையாக்கிவிடலாம்.

Sharing is caring!