மனிதனை படைத்தான் கடவுள். கடவுளை படைக்கிறான் மனிதன்!

 

Sharing is caring!