சுப்பர் டீசல் மற்றும் பெட்ரோலின் விலைகள் இன்று மீண்டும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது

சுப்பர் டீசல் மற்றும் பெட்ரோலின் விலைகள் இன்று மீண்டும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

149 ரூபாவாக இருந்த 1 லிட்டர் ஒக்டேன் 92 ரக பெட்ரோலின் விலை 6 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கமைய, 1 லிட்டர் ஒக்டேன் 92 ரக பெட்ரோலின் விலை 155 ரூபாவாக அமைந்துள்ளது.

ஒக்டேன் 95 ரக பெட்ரோலின் விலை 8 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டு, அதன் புதிய விலை 169 ரூபாவாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

சுப்பர் டீசலின் புதிய விலை 141 ரூபாவாகும்.

இதற்கமைய, 1 லிட்டர் சுப்பர் டீசலின் விலையும் 8 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

எரிபொருள் விலை சூத்திரத்திற்கமைய, ஓட்டோ டீசல் விலையை அதிகரிக்காதிருப்பதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.

Sharing is caring!