பாராளுமன்ற சபை அமர்வுகள் ஆரம்பம்

பாராளுமன்ற சபை அமர்வுகள் ஆரம்பமாகியுள்ளன.

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இன்றைய அமர்வை புறக்கணித்துள்ளனர்.

Sharing is caring!