கடன் தொல்லை போக்கும் 108 போற்றி

ஓம் சகல நாயகி போற்றி

ஓம் சர்வ ப்ரத்யங்கரா தேவி போற்றி
ஓம் தர்ம பரிபாலதையே போற்றி
ஓம் தக்க வரமருள் தாயேபோற்றி
ஓம் துக்க நிவாரணி மாதா போற்றி

ஓம் துஷ்ட சிஷ்ட சம்ஹார போற்றி

ஓம் இஷ்ட குண சோதரியே போற்றி
ஓம் கஷ்ட வழி தகர்ப்பாய் போற்றி
ஓம் எண்ணவரும் பிரத்யங்கரா போற்றி
ஓம் ரூபமது ஓங்காரியே போற்றி
ஓம் வரிந்த தோற்றமானாய் போற்றி
ஓம் நெடிதுயர் விஸ்வரூபி போற்றி
ஓம் ஹரத்துள்ளாயே போற்றி
ஓம் கபால மாலையணிந்தாயே போற்றி
ஓம் எண்ணிலா சிரமுள்ளாய் போற்றி
ஓம் எண்ணமதி அறிவாய் போற்றி
ஓம் வண்ண உயிர் வடிவே போற்றி
ஓம் சிம்மவாகினி பிரத்யங்கரா போற்றி
ஓம் சிங்க முகமுடையவலே போற்றி
ஓம் சூலமது ஏந்தினாயே போற்றி
ஓம் சதுர்கரம் தரித்தாயே போற்றி
ஓம் ஸ்ஹம்கார சக்தியே போற்றி
ஓம் சிவந்த விழி மூன்றுடையாய் போற்றி
ஓம் சீற்றத்தில் சர்வ பாப நாசி போற்றி
ஓம் தெற்றுப்பல் எண்ணிலாய் போற்றி
ஓம் சந்திரனை தரித்தாயே போற்றி
ஓம் இந்திரனும் பணிந்தாயே போற்றி
ஓம் கர்ணகோர ரூபமே போற்றி
ஓம் ஞானவழி எழிலே போற்றி
ஓம் நாளும் இடர் அழிப்பாயே போற்றி
ஓம் பாடும் மனம் அமர்வாயே போற்றி
ஓம் ஓடும் மனம் நிறுத்துவாயே போற்றி
ஓம் வாடும் பயிர் காபாயே போற்றி
ஓம் வானம் பூமி காபாயே போற்றி
ஓம் ரூபா ரூபம் கலந்தாயே போற்றி
ஓம் வினை நீக்கும் பிரத்யங்கரா போற்றி
ஓம் எதிர்வினை பொசிப்பாய் போற்றி
ஓம் ஏவியோரை அழிப்பாய் போற்றி
ஓம் எல்லோர்க்கும் சமமே போற்றி
ஓம் ஏற்றத் தாழ்வு இல்லாயே போற்றி
ஓம் பக்தர் மனம் வசிப்பாயே போற்றி
ஓம் பக்தர் குறை தீர்ப்பாயே போற்றி
ஓம் முக்தி தரும் சக்தியே போற்றி
ஓம் சித்தி வழி சித்தியே போற்றி
ஓம் சக்தி தரும் பிரத்யங்கரா போற்றி
ஓம் சிவந்தவாழி பேரெழிலே போற்றி
ஓம் உகந்த வழி காட்டுவாய் போற்றி
ஓம் புகலும் மொழி வருவாயே போற்றி
ஓம் இகம் புரம் சுகமாவாயே போற்றி
ஓம் தவம் தரும் யோகமாயே போற்றி
ஓம் தயை சுவை மோகனமே போற்றி
ஓம் கண் ஏறு நகிப்பாயே போற்றி
ஓம் சூன்ய ஏவல் எரிப்பாயே போற்றி
ஓம் சர்வ லோக பிரத்யங்கரா போற்றி
ஓம் பத்ரகாளி வடிவே போற்றி
ஓம் பாரோச்சும் சக்தீ போற்றி
ஓம் சூலினியின் துணையே போற்றி
ஓம் சூரர்களை வதிப்பாயே போற்றி
ஓம் சூழ்ச்சிக்கு வீழ்ச்சியே போற்றி
ஓம் சுந்தர வதன மாதேவி போற்றி
ஓம் நெருப்பின் நெருப்பானாய் போற்றி
ஓம் விருப்பமது அணைப்பாயே போற்றி
ஓம் திருப்பமது பிரத்யங்கரா போற்றி
ஓம் மகிஷசுர மர்த்தினியே போற்றி
ஓம் மாவீர கோகிலமே போற்றி
ஓம் சர்வபாப விநாசனி போற்றி
ஓம் சத்ய ஜோதி வடிவமே போற்றி
ஓம் உள்ளம் உள்ளதறிவாய் போற்றி
ஓம் உகந்தது தருவாயே போற்றி
ஓம் நினைத்தது நடத்துவாய் போற்றி
ஓம் கணித்தது புகுவாயே போற்றி
ஓம் விரைந்துதவும் பிரத்யங்கரா போற்றி
ஓம் ஆபத் சகாயமே போற்றி
ஓம் ஆகாய வெளிவழியே போற்றி
ஓம் ஆயிரம் வியழி ஜோதி போற்றி
ஓம் ஆதரவு தர வருவாயே போற்றி
ஓம் சங்கர ஸ்வரூபியே போற்றி
ஓம் பார்வதி மய சக்தியே போற்றி
ஓம் ப்ராணரூப ஆட்சியே போற்றி
ஓம் பிரணவரூப ஒலியே போற்றி
ஓம் சரணாகதம் பிரத்யங்கரா போற்றி
ஓம் புவனேஸ்வரி ரூபமே போற்றி
ஓம் புவன யோக வீரமே போற்றி
ஓம் யுக யுகாந்திர ஆற்றலே போற்றி
ஓம் தவ ரூப மய ஸ்வரூபமே போற்றி
ஓம் புத பேத நாசினி போற்றி
ஓம் யோக தவம் அருள்வாய் போற்றி
ஓம் வனநேச பாரிதியே போற்றி
ஓம் குண ரூப சாரதியே போற்றி
ஓம் வரவேண்டும் பிரத்யங்கரா போற்றி
ஓம் டமருகம் தரித்தாய் போற்றி
ஓம் சூலமும் கொண்டாய் போற்றி
ஓம் பக்தரின் பிரியமே போற்றி
ஓம் பணிந்தோர்க்கு காவலே போற்றி
ஓம் ராஜராஜ தேவியே போற்றி
ஓம் கங்காதர காருண்யே போற்றி
ஓம் வித்தைக் கதிபதியே போற்றி
ஓம் வித்வ மூல சித்தமே போற்றி
ஓம் வேண்டதருள் பிரத்யங்கரா போற்றி
ஓம் கல்ப விருட்சமானாய் போற்றி
ஓம் காமதேனு மடியே போற்றி
ஓம் காற்று நீர் நேருப்பே போற்றி
ஓம் சித்த வித்யா புத்தியே போற்றி
ஓம் தத்துவ சத்தியத் தாயே போற்றி
ஓம் மகாபல மாசக்தியே போற்றி
ஓம் மகா பைரவி தேவியே போற்றி
ஓம் நலம் தரும் நாயகியே போற்றி
ஓம் ஆத்மலய பிரத்யங்கரா போற்றி

– இந்த பிரத்யங்கராதேவியின் ஸ்லோகத்தை தொழில் செய்யும் இடத்தில் தினமும் அல்லது ஞாயிற்று கிழமைகளில் சொல்லி வந்தால் கடன் தொல்லை படிப்படியாக குறைவதை காணலாம். இந்த ஸ்லோகம் படிக்கும் நாட்களில் அசைவம் சாப்பிட கூடாது. வீட்டிலும் இந்த பிரத்யங்கராதேவியின் மந்திரத்தை படிக்கலாம். ஆனால் வீட்டை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்

Sharing is caring!