பக்தனின் மனதை அறிந்த சாய்பாபா

“ஹரிபாவ்  கர்ணிக்” என்பவர் சாய்பாபாவின் தீவிர பக்தர் ஆவார்.   ஒரு பெளர்ணமி அன்று சாய்பாபாவைத் தரிசனம் செய்வதற்குகாக “தானே” யில் இருந்து ஷீரடிக்கு வந்தார்.

சாய்பாபாவைத் தரிசனம் செய்தார்.

பின்னர் மசூதியின் படிகளில் இறங்கி வெளியேறினார் .

அப்போது தான் அவருக்குத் தோன்றியது. சாய்பாபாவிடம்

ஒரு ரூபாய் தட்சி ணை கொடுக்க வேண்டும் என்று.

உடனே பதறிப்போய் , மீண்டும் வந்தார். சாய்பாபாவைத் தரிசிக்க விரும்பினர்.

Sharing is caring!