எனது பாதை…

ஆபிரிக்கப் பெண்ணாய்
வளைவு நெளிவுகளுடன் ஒரு
தார் பாதை

ஆக்கம் – சுதன்

Sharing is caring!